Tag Archives: Mạng lưới Nghiệp đoàn

Giới thiệu website Mạng lưới Nghiệp đoàn

Website Mạng lưới Nghiệp đoàn (Unions Network) được thành lập để hỗ trợ các nghiệp đoàn độc lập Việt Nam: http://www.unionsnetwork.org

chaplin.jpg

Continue reading Giới thiệu website Mạng lưới Nghiệp đoàn

Advertisements